Home Accessories คอมแพ็ค เบรก รับรางวัล “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม” พร้อมมุ่งเดินหน้าพัฒนาคนตอบโจทย์อุตสาหกรรม

คอมแพ็ค เบรก รับรางวัล “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม” พร้อมมุ่งเดินหน้าพัฒนาคนตอบโจทย์อุตสาหกรรม

by dcar magazine

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรก ภายใต้แบรนด์ “คอมแพ็ค เบรก” โดยคุณเสริม สวนาการณ์ ผู้อำนวยการสายงานโรงงานและทรัพยากรบุคคล เข้ารับรางวัล “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม” ในโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรแบบทั่วถึง (Total Innovation Management Enterprises Program : TIME) จาก ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายในงานประชุมวิชาการ สวทช. 2023 ภายใต้หัวข้อ “ความสำเร็จโครงการ TIME & WiL ยกระดับขีดความสามารถพัฒนาตอบโจทย์อุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

สำหรับโครงการ TIME เป็นโครงการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ภาคอุตสาหกรรม โดยยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนากระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนสร้างรูปแบบการทำงานอันก่อให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน การสร้างและการนำไปใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้จนนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งบริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท พร้อมกับเข้าทำงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ พร้อมทั้งจัดให้มีการเรียนและการฝึกทักษะการทำงานตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรผู้มีความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการกับบริษัทเป็นจำนวนมากและนักศึกษาที่จบจากโครงการนี้ไปบางส่วนจะกลับเข้ามาทำงานที่บริษัทและพร้อมเริ่มงานได้ทันที