Home Accessories ฟอร์ซกรุ๊ป ร่วมภาคีภาครัฐและเอกชน เพื่อ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”

ฟอร์ซกรุ๊ป ร่วมภาคีภาครัฐและเอกชน เพื่อ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”

by dcar magazine

ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ซอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON พร้อมด้วยนายอิศระ วัชโรทยางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ซอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เข้าร่วมพิธีลงนามและเป็นสักขีพยาน ในกิจกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจ “Safe Roads, Save Lives ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” เดินหน้าเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทย เป็นสังคมที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน จัดโดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี และกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “บทบาทรัฐสภาไทยกับการสร้างความปลอดภัยบนถนน” รวมถึงองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม กว่า 50 แห่ง แสดงความมุ่งมั่นในการผลักดันให้เกิดการสื่อสารและการประสานการทำงานให้สอดคล้องไปด้วยกัน เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนให้แก่บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง และขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร ณ ห้องประชุม B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นการตอกย้ำปณิธานของกลุ่มบริษัทฟอร์ซที่ว่า “ฟอร์ซคือผู้ส่งมอบความสุขลความปลอดภัยให้แก่สังคมผู้ใช้รถ”