Home News “ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ได้รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS ภายใต้แนวคิด การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน”

“ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ได้รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS ภายใต้แนวคิด การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน”

by dcar magazine

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โดย คุณพิมลพร เฟอร์บีค ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง เป็นตัวแทนรับรางวัล MEA ENERGY AWARDS จัดขึ้นโดยการไฟฟ้านครหลวง จาก นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โดยรางวัลนี้มาจากการที่ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการใช้พลังงานและด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร ได้รับการพิจารณาให้ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ ด้านการใช้พลังงานและคำนึงถึงคุณภาพอากาศในอาคารมาโดยตลอด จึงได้มีการติดตั้ง แผงโซล่าเซลส์ ใช้หลอดไฟ LED มีระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ ใช้แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง และติดตั้งหลอด UV-C ในระบบปรับอากาศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติแก่พนักงานกลุ่มตรีเพชร ด้วยการสนับสนุนการจัดทำโครงการ “Tri Petch Group Saves the Earth” ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์การใช้ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า เช่น กระดาษ และส่งเสริมการแยกขยะรีไซเคิล รวมถึงจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี