Home Life Style “Café Amazon for Chance” ร่วมสร้างโอกาส เสริมพลังให้สังคม

“Café Amazon for Chance” ร่วมสร้างโอกาส เสริมพลังให้สังคม

by dcar magazine

ในอดีตที่ผ่านมากลุ่มคนพิการถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับความเหลื่อมล้ำในด้านปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคม ทั้งด้านการเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐาน การศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของคนพิการเป็นอย่างมาก นำไปสู่แนวคิดการสนับสนุนและผลักดันให้คนพิการได้รับความเท่าเทียม มีส่วนร่วมในสังคม และให้ความสำคัญเรื่อง สิทธิมนุษยชนมากขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์ด้านสิทธิต่าง ๆ อย่างเป็นวงกว้าง ทำให้หลากหลายหน่วยงานหันมามุ่งส่งเสริมสวัสดิภาพของคนพิการ ก่อเกิดการจ้างงาน คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างสมบูรณ์

Café Amazon for Chance เป็นอีกหนึ่งรูปแบบร้านของ Café Amazon เกิดขึ้นจากความร่วมมือกัน ระหว่างธุรกิจ Café Amazon ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (จำกัด) หรือ โออาร์ กับ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานทางด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมให้กับ กลุ่ม ปตท. โดยมีแนวคิดในการนำร้าน Café Amazon ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟมาสร้างคุณค่า และช่วยลดช่องว่างทางสังคม ให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมในกลุ่มต่าง ๆ ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถ และสร้างรายได้ ผ่านร้าน Café Amazon ซึ่งถือเป็นการ “สร้างโอกาส เสริมพลังให้สังคม” อีกช่องทางหนึ่ง โดยผลักดันและสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จนสามารถเป็นทรัพยากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม

จากจุดเริ่มต้นในปี 2561 ที่ทาง Café Amazon จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการทำงานให้แก่ผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีมากเป็นอันดับ 2 รองจากผู้พิการทางร่างกาย และมักได้รับการจ้างงานต่ำกว่าวุฒิการศึกษา ประกอบกับโดยทั่วไปยังไม่มีการอบรมพัฒนาความสามารถในสายอาชีพนี้ให้แก่ผู้พิการ โครงการ “Café Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย” เป็นโครงการให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของร้าน Café Amazon และได้มีการเปิดร้าน Café Amazon for Chance สาขาแรก เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทำให้ผู้พิการทางการได้ยินมีความรู้สึกเท่าเทียมกับคนปกติมากยิ่งขึ้น ถือเป็นโครงการนำร่องของทางร้าน Café Amazon ก่อนมี Café Amazon for Chance สาขาอื่น ๆ เกิดขึ้นตามมา และในปี 2563 นี้ ได้ขยายโอกาสในการทำงานสู่กลุ่มอื่น ๆ โดยเล็งเห็นถึง กลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น และล่าสุดได้ขยายโอกาสไปสู่กลุ่มผู้พิการทหารผ่านศึก และครอบครัว อีกด้วย

คุณปนัดดา เกสร หนึ่งในบาริสต้าผู้พิการทางการได้ยิน พูดถึงการได้มาเป็นบาริสต้าของ Café Amazon for Chance “พอเห็นว่าทาง Café Amazon เปิดรับสมัครคนหูหนวกเข้าทำงาน เลยลองเข้ามาสมัครดู ก่อนหน้านั้นไม่มีความมั่นใจในการมาเลยค่ะ แต่ว่าพอเราได้ผ่านการอบรมจาก Café Amazon และได้ลองมาเป็นบาริสต้าจริง ๆ ก็ค้นพบว่าเราสามรถทำได้เท่ากับคนปกติเลยค่ะ”

“รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะ ที่มีร้านที่ให้โอกาสคนหูหนวก ได้ทำงานร่วมกับคนปกติ โดยที่พอเราได้มีอาชีพแล้ว เราก็รู้สึกเท่าเทียมกับคนปกติค่ะ รู้สึกมีความสุขมากค่ะ” ความรู้สึกของ คุณรัตนาภรณ์ สว่างโลก บาริสต้าผู้พิการทางการได้ยิน

คุณอรอนงค์ อินเสน อีกหนึ่งผู้พิการทางการได้ยินที่ได้รับโอกาส พูดถึงความรู้สึกของการมาเป็นบาริสต้าที่ Café Amazon for Chance “รู้สึกภูมิใจมากค่ะ รู้สึกมีคุณค่ามีความสุข ตื่นเช้ามาพอเราออกมาจากบ้าน มาถึงที่ทำงาน เราก็มีความสุขที่จะได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆ และก็ได้อยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำให้มีความสุขในทุกเช้าเลยค่ะ และยังทำให้เรามีอาชีพ เรามีเงินที่จะดูแลตัวเอง มีเงินที่จะให้ลูก ให้พ่อกับแม่ให้ที่บ้าน อยากขอบคุณทาง Café Amazon ที่ให้โอกาสการทำงานที่ร้านแห่งนี้”

ปัจจุบัน Café Amazon for Chance เปิดให้บริการแล้ว 9 สาขา สามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาสในสังคมกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 33 คน ประกอบด้วย ผู้พิการทางการได้ยิน 23 คน ผู้พิการทางการเรียนรู้ 2 คน ผู้สูงวัย 5 คน ทหารผ่านศึกที่พิการ และครอบครัว 3 คน โดยตั้งเป้าหมายขยายสาขาเพิ่มให้ครบ 12 แห่ง ภายในสิ้นปี 2563

สาขา Café Amazon For Chance ณ ปัจจุบัน จำนวน 9 สาขา (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563)
1. สาขา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรณ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาศาลายา (ผู้พิการทางการได้ยิน)
2. สาขา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาศาลายา (ผู้พิการทางการได้ยิน)
3. สาขา หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา (ผู้พิการทางการได้ยิน)
4. สาขา Sky lane สนามบินสุวรรณภูมิ (ผู้พิการทางการได้ยิน)
5. สาขา โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ผู้พิการทางการได้ยิน)
6. สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 (ผู้พิการทางการได้ยิน)
7. สาขา สาขากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้สูงวัย)
8. สาขา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม (ผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว)
9. สาขา สาขาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้พิการทางการได้ยิน)

ทั้งนี้ Café Amazon เล็งเห็นว่า งานและการจ้างงาน เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับคนพิการ การมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเอง เป็นการใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และส่งผลให้บุคคลนั้นมีศักดิ์ศรี มีความมั่นใจ และภูมิใจในตนเอง โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน หน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการสร้างโอกาส และร่วมสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่คนพิการ เพื่อเสริมพลังให้สังคมร่วมกัน