Home News “ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2566

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2566

by dcar magazine

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลชนะการประกวด วีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิต New Normal” ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ให้ผลงานเรื่อง “วิถีใหม่ใจสุจริต” จากทีม Blue Plok Kan มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆ นี้

ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ “สังคมเข้มแข็ง ลมหายใจยั่งยืน”

ระดับปฐมวัย ได้แก่ เด็กหญิงววรส   อิทธิพลานุคุปต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงปรรณ ขติยะสุนทร โรงเรียนวชิราลัย จังหวัดเชียงใหม่

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นายรชฏ ศิริรจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ