Home News ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) นำสมาชิกไปทัศนศึกษาที่คุนหมิง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 10-14 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา